4 محمد بزرگی (متولد 1357) سایر آثار
ششمین حراج تهران حراج دی 1395
سایر آثار
  • نام هنرمند: محمد بزرگی (متولد 1357)
نام اثر : اورنگ

امضاء: «Bozorgi 2013» (پشت اثر)
ترکیب مواد روی بوم
202×150 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1392


برآورد قیمت : 250 - 200 میلیون ریال

اطلاعات اثر

نام اثر : اورنگ

امضاء: «Bozorgi 2013» (پشت اثر)
ترکیب مواد روی بوم
202×150 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1392

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 4 از محمد بزرگی به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.