5 محمد بزرگی (متولد 1357) سایر آثار
دوازدهمین حراج تهران حراج دی 1398
سایر آثار
  • نام هنرمند: محمد بزرگی (متولد 1357)
نام اثر : بدون عنوان

ترکیب مواد روی بوم
202×145 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1396


برآورد قیمت : 700 - 500 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 130,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : بدون عنوان

ترکیب مواد روی بوم
202×145 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1396

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 5 از محمد بزرگی به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.