3 محمد بزرگی (متولد 1357) سایر آثار
هشتمین حراج تهران حراج دی 1396
سایر آثار
  • نام هنرمند: محمد بزرگی (متولد 1357)
نام اثر : بهشت هشتم

امضاء: «Bozorgi 2012» (پشت اثر)
اکریلیک و رنگ روغن روی بوم
230×150 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1391


برآورد قیمت : 400 - 300 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 80,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : بهشت هشتم

امضاء: «Bozorgi 2012» (پشت اثر)
اکریلیک و رنگ روغن روی بوم
230×150 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1391

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 3 از محمد بزرگی به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.