46 مجید کورنگ بهشتی (متولد 1346) سایر آثار
ششمین حراج تهران حراج دی 1395
سایر آثار
  • نام هنرمند: مجید کورنگ بهشتی (متولد 1346)
نام اثر : نفس بریده

امضاء: «امضای هنرمند» (پشت اثر)
چاپ دیجیتال روی بوم
160×105 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1394
تک نسخه


برآورد قیمت : 200 - 150 میلیون ریال

اطلاعات اثر

نام اثر : نفس بریده

امضاء: «امضای هنرمند» (پشت اثر)
چاپ دیجیتال روی بوم
160×105 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1394
تک نسخه

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 46 از مجید کورنگ بهشتی به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.