65 نیما پتگر (1394-1325) سایر آثار
ششمین حراج تهران حراج دی 1395
سایر آثار
  • نام هنرمند: نیما پتگر (1394-1325)
نام اثر : طلوع I

امضاء: «نیما 56» (پایین چپ)
رنگ‌روغن روی بوم
100×200 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1356


برآورد قیمت : 400 - 300 میلیون ریال

اطلاعات اثر

نام اثر : طلوع I

امضاء: «نیما 56» (پایین چپ)
رنگ‌روغن روی بوم
100×200 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1356

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 65 از نیما پتگر به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.