69 عبدالرضا قماشچی (متولد 1350) سایر آثار
ششمین حراج تهران حراج دی 1395
سایر آثار
  • نام هنرمند: عبدالرضا قماشچی (متولد 1350)
نام اثر : مقدمه

امضاء: «قماشچی» (روی اثر)
بتون و برنز
29×39×180 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1395
تک نسخه


برآورد قیمت : 300 - 250 میلیون ریال

اطلاعات اثر

نام اثر : مقدمه

امضاء: «قماشچی» (روی اثر)
بتون و برنز
29×39×180 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1395
تک نسخه

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 69 از عبدالرضا قماشچی به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.