38 شنتیا ذاکرعاملی (متولد 1359) سایر آثار
هشتمین حراج تهران حراج دی 1396
سایر آثار
  • نام هنرمند: شنتیا ذاکرعاملی (متولد 1359)
نام اثر : بدون عنوان

امضاء: «شنتیا پاییز 85 و بهار 86 » (پایین راست)
اکریلیک روی بوم
175×120سانتیمتر
تاریخ اثر: 1386
-این اثر در سپتامبر 2013در حراج ایام دوبی ارائه شده است.
پیشینه: اثر حاضر توسط صاحب فعلی از گالری ایزابل ون دن آیند در ابوظبی خریداری شده است.


برآورد قیمت : 250 - 200 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 22,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : بدون عنوان

امضاء: «شنتیا پاییز 85 و بهار 86 » (پایین راست)
اکریلیک روی بوم
175×120سانتیمتر
تاریخ اثر: 1386
-این اثر در سپتامبر 2013در حراج ایام دوبی ارائه شده است.
پیشینه: اثر حاضر توسط صاحب فعلی از گالری ایزابل ون دن آیند در ابوظبی خریداری شده است.

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 38 از شنتیا ذاکر عاملی به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.