67 فرناز ربیعی‌جاه (متولد 1360) سایر آثار
هشتمین حراج تهران حراج دی 1396
سایر آثار
  • نام هنرمند: فرناز ربیعی‌جاه (متولد 1360)
نام اثر : همدردی از مجموعه دوره قلبی

امضاء: «Farnaz R.jah 2015 1/3» (روی بدنه)
برنز
60×60×110 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1394
شماره 1 از تعداد 3 نسخه+ 1 نسخه هنرمند


برآورد قیمت : 800 - 600 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 80,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : همدردی از مجموعه دوره قلبی

امضاء: «Farnaz R.jah 2015 1/3» (روی بدنه)
برنز
60×60×110 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1394
شماره 1 از تعداد 3 نسخه+ 1 نسخه هنرمند

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 67 از فرناز ربیعی‌جاه به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.