53 فرناز ربیعی‌جاه (1360) سایر آثار
چهارمین حراج تهران حراج خرداد 1394
سایر آثار
  • نام هنرمند: فرناز ربیعی‌جاه (1360)
نام اثر : شیرین

امضاء: «Farnaz R.jah 2014» (روی بدنه)
برنز
17×60×21.5 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1393
شماره 3 از تعداد 4 نسخه


برآورد قیمت : 160 - 120 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 24,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : شیرین

امضاء: «Farnaz R.jah 2014» (روی بدنه)
برنز
17×60×21.5 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1393
شماره 3 از تعداد 4 نسخه

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 53 از فرناز ربیعی‌جاه به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.