105 محمد خلیلی (متولد 1350) سایر آثار
دهمین حراج تهران حراج دی 1397
سایر آثار
  • نام هنرمند: محمد خلیلی (متولد 1350)
نام اثر : بدون عنوان

امضاء: «محمد خلیلی 1397 2018» (پشت اثر)
اکریلیک روی بوم
180×130 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1397


برآورد قیمت : 350 - 250 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 40,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : بدون عنوان

امضاء: «محمد خلیلی 1397 2018» (پشت اثر)
اکریلیک روی بوم
180×130 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1397

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 105 از محمد خلیلی به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.