119 محمد خلیلی (متولد 1350) سایر آثار
شانزدهمین حراج تهران حراج تیر 1401
سایر آثار
  • نام هنرمند: محمد خلیلی (متولد 1350)
نام اثر : بدون‌عنوان

بدون‌عنوان
امضاء: «1397 محمد خلیلی 2018» (پشت اثر)
اکریلیک روی بوم
225×194 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1397


برآورد قیمت : 2000 - 1500 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 160,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : بدون‌عنوان

بدون‌عنوان
امضاء: «1397 محمد خلیلی 2018» (پشت اثر)
اکریلیک روی بوم
225×194 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1397

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 119 از محمد خلیلی به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.