75 حمید عجمی (متولد 1341) سایر آثار
دهمین حراج تهران حراج دی 1397
سایر آثار
  • نام هنرمند: حمید عجمی (متولد 1341)
نام اثر : بدون عنوان

امضاء: «عجمی 1388» (پایین وسط)
اکریلیک روی بوم
150×225 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1388


برآورد قیمت : 400 - 300 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 42,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : بدون عنوان

امضاء: «عجمی 1388» (پایین وسط)
اکریلیک روی بوم
150×225 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1388

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 75 از حمید عجمی به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.