89 ایمان صفایی (متولد 1361) سایر آثار
دهمین حراج تهران حراج دی 1397
سایر آثار
  • نام هنرمند: ایمان صفایی (متولد 1361)
نام اثر : بدون عنوان از مجموعه کوچه

امضاء: «ایمان صفایی Iman Safaei 2016» (روی بدنه)
آهن
47×125×70 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1395


برآورد قیمت : 200 - 150 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 25,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : بدون عنوان از مجموعه کوچه

امضاء: «ایمان صفایی Iman Safaei 2016» (روی بدنه)
آهن
47×125×70 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1395

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 89 از ایمان صفایی به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.