37 طاهر پورحیدری (متولد 1363) سایر آثار
دوازدهمین حراج تهران حراج دی 1398
سایر آثار
  • نام هنرمند: طاهر پورحیدری (متولد 1363)
نام اثر : بدون عنوان

رنگ‌روغن روی بوم
180×140 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1397


برآورد قیمت : 600 - 400 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 55,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : بدون عنوان

رنگ‌روغن روی بوم
180×140 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1397

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 37 از طاهر پورحیدری به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.