82 طاهر پورحیدری (متولد 1363) سایر آثار
بیستمین حراج تهران حراج تیر 1403
سایر آثار
  • نام هنرمند: طاهر پورحیدری (متولد 1363)
نام اثر : بدون‌عنوان
امضا: «طاهر 2018» (پایین راست)
رنگ‌روغن روی بوم
135×170 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1397

برآورد قیمت : 600 - 400 میلیون تومان

رقم برنده مزایده: 400,000,000 تومان

رقم نهایی فروش: 440,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : بدون‌عنوان امضا: «طاهر 2018» (پایین راست) رنگ‌روغن روی بوم 135×170 سانتیمتر تاریخ اثر: 1397
شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 82 از طاهر پورحیدری به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.