84 طاهر پورحیدری (متولد 1363) سایر آثار
دهمین حراج تهران حراج دی 1397
سایر آثار
  • نام هنرمند: طاهر پورحیدری (متولد 1363)
نام اثر : بدون عنوان

امضاء: «طاهر 2018» (پایین راست)
رنگ روغن و اکریلیک روی بوم
123×167 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1397


برآورد قیمت : 250 - 200 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 42,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : بدون عنوان

امضاء: «طاهر 2018» (پایین راست)
رنگ روغن و اکریلیک روی بوم
123×167 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1397

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 84 از طاهر پورحیدری به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.