50 مکرمه قنبری (1307-1384) سایر آثار
دوازدهمین حراج تهران حراج دی 1398
سایر آثار
  • نام هنرمند: مکرمه قنبری (1307-1384)
نام اثر : بدون عنوان

گواش روی فیبر
92×107 سانتیمتر
تاریخ اثر: حدود دهه 1370


برآورد قیمت : 400 - 300 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 30,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : بدون عنوان

گواش روی فیبر
92×107 سانتیمتر
تاریخ اثر: حدود دهه 1370

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 50 از مکرمه قنبری به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.