22 مکرمه قنبری (1384 – 1307) سایر آثار
بیستمین حراج تهران حراج تیر 1403
سایر آثار
  • نام هنرمند: مکرمه قنبری (1384 – 1307)
نام اثر : بدون‌عنوان
امضا: «مهر هنرمند» (پایین راست)
گواش روی مقوا
88×110 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1381

برآورد قیمت : 350 - 250 میلیون تومان

رقم برنده مزایده: 250,000,000 تومان

رقم نهایی فروش: 275,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : بدون‌عنوان امضا: «مهر هنرمند» (پایین راست) گواش روی مقوا 88×110 سانتیمتر تاریخ اثر: 1381
شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 22 از مکرمه قنبری به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.