56 محمدرضا منزه (متولد 1324) سایر آثار
سیزدهمین حراج تهران حراج دی 1399
سایر آثار
  • نام هنرمند: محمدرضا منزه (متولد 1324)
نام اثر : تکچهره مصدق

امضا:«1397/11/12 MONAZAH» (پایین چپ)
رنگ­‌روغن روی بوم
70×90 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1397


برآورد قیمت : 400 - 300 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 60,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : تکچهره مصدق

امضا:«1397/11/12 MONAZAH» (پایین چپ)
رنگ­‌روغن روی بوم
70×90 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1397

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 56 از محمدرضا منزه به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.