68 گارنیک در‌‌هاکوپیان (متولد 1323) سایر آثار
پانزدهمین حراج تهران حراج دی 1400
سایر آثار
  • نام هنرمند: گارنیک در‌‌هاکوپیان (متولد 1323)
نام اثر : طبیعت‌ بیجان

امضاء: «Garnik » (پایین راست)
ترکیب‌مواد و سیمان روی چوب
122×153 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1366


برآورد قیمت : 3000 - 2000 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 550,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : طبیعت‌ بیجان

امضاء: «Garnik » (پایین راست)
ترکیب‌مواد و سیمان روی چوب
122×153 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1366

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 68 از گارنیک در‌‌هاکوپیان به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.