39 عباس کاتوزیان (1387 – 1302) سایر آثار
نوزدهمین حراج تهران حراج بهمن 1402
سایر آثار
  • نام هنرمند: عباس کاتوزیان (1387 – 1302)
نام اثر : بدون‌عنوان

امضا: «ع کاتوزیان 1361» (پایین راست)
رنگ روغن روی بوم
37×52 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1361


برآورد قیمت : 800 - 600 میلیون تومان

رقم برنده مزایده: 600,000,000 تومان

رقم نهایی فروش: 660,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : بدون‌عنوان

امضا: «ع کاتوزیان 1361» (پایین راست)
رنگ روغن روی بوم
37×52 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1361

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 39 از عباس کاتوزیان به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.