49 محسن سهیلی (1375-1288) سایر آثار
یازدهمین حراج تهران حراج تیر 1398
سایر آثار
  • نام هنرمند: محسن سهیلی (1375-1288)
نام اثر : چشم انداز شمال ایران

امضاء: «محسن سهیلی 1362» (پایین راست)
رنگ‌روغن روی بوم
86×58 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1362
پیشینه:
اثر حاضر توسط صاحب فعلی از خانواده هنرمند خریداری شده است.


برآورد قیمت : 700 - 500 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 55,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : چشم انداز شمال ایران

امضاء: «محسن سهیلی 1362» (پایین راست)
رنگ‌روغن روی بوم
86×58 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1362
پیشینه:
اثر حاضر توسط صاحب فعلی از خانواده هنرمند خریداری شده است.

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 49 از محسن سهیلی به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.