101 آزاده رزاق دوست (متولد 1358) سایر آثار
شانزدهمین حراج تهران حراج تیر 1401
سایر آثار
  • نام هنرمند: آزاده رزاق دوست (متولد 1358)
نام اثر : ورق شرابی من

امضاء: « Azadeh 2009» (پایین راست)
رنگ‌روغن و مداد روی بوم
130×180 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1388


برآورد قیمت : 2000 - 1500 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 150,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : ورق شرابی من

امضاء: « Azadeh 2009» (پایین راست)
رنگ‌روغن و مداد روی بوم
130×180 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1388

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 101 از آزاده رزاق دوست به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.