15 علیرضا آسانلو (متولد 1353) سایر آثار
شانزدهمین حراج تهران حراج تیر 1401
سایر آثار
  • نام هنرمند: علیرضا آسانلو (متولد 1353)
نام اثر : بدون‌عنوان

امضاء: «علیرضا آسانلو» (پشت اثر)
رنگ‌روغن روی بوم
150×120 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1401


برآورد قیمت : 1200 - 800 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 130,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : بدون‌عنوان

امضاء: «علیرضا آسانلو» (پشت اثر)
رنگ‌روغن روی بوم
150×120 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1401

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 15 از علیرضا آسانلو به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.