60 علیرضا آسانلو (متولد 1353) سایر آثار
چهاردهمین حراج تهران حراج مرداد 1400
سایر آثار
  • نام هنرمند: علیرضا آسانلو (متولد 1353)
نام اثر : بدون‌عنوان

امضاء: «علیرضا آسانلو 1400» (پایین راست)
رنگ‌روغن روی بوم
150×150 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1400


برآورد قیمت : 700 - 500 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 200,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : بدون‌عنوان

امضاء: «علیرضا آسانلو 1400» (پایین راست)
رنگ‌روغن روی بوم
150×150 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1400

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 60 از علیرضا آسانلو به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.