6 علیرضا آسانلو (متولد 1353) سایر آثار
هجدهمین حراج تهران حراج آذر 1402
سایر آثار
  • نام هنرمند: علیرضا آسانلو (متولد 1353)
نام اثر : بدون‌عنوان

امضا: «علیرضا آسانلو 401» (پایین راست)
رنگ‌روغن روی بوم
150×150 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1401


برآورد قیمت : 90 - 70 میلیون تومان

رقم برنده مزایده: 140,000,000 تومان

رقم نهایی فروش: 154,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : بدون‌عنوان

امضا: «علیرضا آسانلو 401» (پایین راست)
رنگ‌روغن روی بوم
150×150 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1401

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 6 از علیرضا آسانلو به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.