39 خسرو خسروی (متولد 1344) سایر آثار
شانزدهمین حراج تهران حراج تیر 1401
سایر آثار
  • نام هنرمند: خسرو خسروی (متولد 1344)
نام اثر : خیابان خیس‌شده از باران

امضاء: «خسرو خسروی 94» (پایین چپ)
ترکیب‌مواد روی بوم
160×160 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1394


برآورد قیمت : 1200 - 800 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 80,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : خیابان خیس‌شده از باران

امضاء: «خسرو خسروی 94» (پایین چپ)
ترکیب‌مواد روی بوم
160×160 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1394

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 39 از خسرو خسروی به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.