41 امیرحسین زنجانی (متولد 1359) سایر آثار
شانزدهمین حراج تهران حراج تیر 1401
سایر آثار
  • نام هنرمند: امیرحسین زنجانی (متولد 1359)
نام اثر : هم‌سرایان راست و چپ از مجموعه هلهله

امضاء: «امیرحسین زنجانی A.H.Zanjani » (پشت اثر)
رنگ‌روغن روی بوم
دو‌لته‌ای، هر لت 180×130، در مجموع 360×130 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1400


برآورد قیمت : 4000 - 3000 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 500,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : هم‌سرایان راست و چپ از مجموعه هلهله

امضاء: «امیرحسین زنجانی A.H.Zanjani » (پشت اثر)
رنگ‌روغن روی بوم
دو‌لته‌ای، هر لت 180×130، در مجموع 360×130 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1400

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 41 از امیرحسین زنجانی به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.