79 مریم عابدی (متولد 1365) سایر آثار
شانزدهمین حراج تهران حراج تیر 1401
سایر آثار
  • نام هنرمند: مریم عابدی (متولد 1365)
نام اثر : پنج جرم آسمانی

امضاء: «امضای هنرمند MARYAM ABEDI 2020» (پشت اثر)
رنگ‌روغن روی نوارهای بوم، بافته و کشیده‌شده روی کلاف چوبی
350×180 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1399


برآورد قیمت : 2000 - 1500 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 170,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : پنج جرم آسمانی

امضاء: «امضای هنرمند MARYAM ABEDI 2020» (پشت اثر)
رنگ‌روغن روی نوارهای بوم، بافته و کشیده‌شده روی کلاف چوبی
350×180 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1399

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 79 از مریم عابدی به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.