89 مریم عابدی (متولد 1365) سایر آثار
چهاردهمین حراج تهران حراج مرداد 1400
سایر آثار
  • نام هنرمند: مریم عابدی (متولد 1365)
نام اثر : ستون‌هایی از دوخت III

امضاء: «امضای هنرمند MARYAM ABEDI 2020» (پشت اثر)
رنگ‌روغن و نوار بوم چسبانده شده روی بوم
200×250 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1399


برآورد قیمت : 1200 - 800 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 150,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : ستون‌هایی از دوخت III

امضاء: «امضای هنرمند MARYAM ABEDI 2020» (پشت اثر)
رنگ‌روغن و نوار بوم چسبانده شده روی بوم
200×250 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1399

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 89 از مریم عابدی به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.