80 جمال‌الدین طبسی‌نژاد (متولد 1333) سایر آثار
شانزدهمین حراج تهران حراج تیر 1401
سایر آثار
  • نام هنرمند: جمال‌الدین طبسی‌نژاد (متولد 1333)
نام اثر : ارگ بم

امضاء: «طبسی‌نژاد 91» (پایین راست)
رنگ‌روغن روی بوم
200×80 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1391


برآورد قیمت : 1500 - 1000 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 140,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : ارگ بم

امضاء: «طبسی‌نژاد 91» (پایین راست)
رنگ‌روغن روی بوم
200×80 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1391

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 80 از جمال‌الدین طبسی‌نژاد به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.