110 مصطفی گودرزی (متولد 1339) سایر آثار
هفدهمین حراج تهران حراج تیر 1402
سایر آثار
  • نام هنرمند: مصطفی گودرزی (متولد 1339)
نام اثر : زمستان کوتاه

امضاء: «گودرزی» (پایین چپ)
اکریلیک روی بوم
100×150 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1401


برآورد قیمت : 2000 - 1500 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 550,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : زمستان کوتاه

امضاء: «گودرزی» (پایین چپ)
اکریلیک روی بوم
100×150 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1401

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 110 از مصطفی گودرزی به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.