63 مصطفی گودرزی (متولد 1339) سایر آثار
شانزدهمین حراج تهران حراج تیر 1401
سایر آثار
  • نام هنرمند: مصطفی گودرزی (متولد 1339)
نام اثر : بدون‌عنوان

امضاء: «مصطفی گودرزی 1400» (پایین چپ)
رنگ‌روغن روی بوم
200×150 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1400


برآورد قیمت : 1200 - 800 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 120,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : بدون‌عنوان

امضاء: «مصطفی گودرزی 1400» (پایین چپ)
رنگ‌روغن روی بوم
200×150 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1400

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 63 از مصطفی گودرزی به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.