62 صادق ادهم (متولد 1357) سایر آثار
هفدهمین حراج تهران حراج تیر 1402
سایر آثار
  • نام هنرمند: صادق ادهم (متولد 1357)
نام اثر : پهلوان برسام

امضا: «S. Adham 1/7 2023» (روی اثر)
برنز
21×22×80 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1402
شماره 1 از تعداد 7 نسخه


برآورد قیمت : 3000 - 2000 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 340,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : پهلوان برسام

امضا: «S. Adham 1/7 2023» (روی اثر)
برنز
21×22×80 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1402
شماره 1 از تعداد 7 نسخه

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 62 از صادق ادهم به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.