29 صادق ادهم (متولد 1357) سایر آثار
بیستمین حراج تهران حراج تیر 1403
سایر آثار
  • نام هنرمند: صادق ادهم (متولد 1357)
نام اثر : گردآفرید
امضا: «S. Adham 2/7 2023» (روی اثر)
برنز
17×31×72 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1402
شماره 2 از تعداد 7 نسخه

برآورد قیمت : 600 - 400 میلیون تومان

رقم برنده مزایده: 400,000,000 تومان

رقم نهایی فروش: 440,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : گردآفرید امضا: «S. Adham 2/7 2023» (روی اثر) برنز 17×31×72 سانتیمتر تاریخ اثر: 1402 شماره 2 از تعداد 7 نسخه
شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 29 از صادق ادهم به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.