17 ابراهیم صاحب ‌اختیاری (1388 – 1336) سایر آثار
بیستمین حراج تهران حراج تیر 1403
سایر آثار
  • نام هنرمند: ابراهیم صاحب ‌اختیاری (1388 – 1336)
نام اثر : بدون‌عنوان
امضا: «1386 صاحب‌اختیاری» (پایین چپ)
رنگ‌روغن روی بوم
100×100 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1386

برآورد قیمت : 200 - 150 میلیون تومان

رقم برنده مزایده: 180,000,000 تومان

رقم نهایی فروش: 198,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : بدون‌عنوان امضا: «1386 صاحب‌اختیاری» (پایین چپ) رنگ‌روغن روی بوم 100×100 سانتیمتر تاریخ اثر: 1386
شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 17 از ابراهیم صاحب ‌اختیاری به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.