55 ابراهیم صاحب ‌اختیاری (1388-1336) سایر آثار
ششمین حراج تهران حراج دی 1395
سایر آثار
  • نام هنرمند: ابراهیم صاحب ‌اختیاری (1388-1336)
نام اثر : برکه

امضاء: «صاحب اختیاری 76» (پایین راست)
رنگ روغن روی بوم
100×100 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1376


برآورد قیمت : 200 - 150 میلیون ریال

اطلاعات اثر

نام اثر : برکه

امضاء: «صاحب اختیاری 76» (پایین راست)
رنگ روغن روی بوم
100×100 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1376

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 55 از ابراهیم صاحب ‌اختیاری به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.