89 ابراهیم صاحب ‌اختیاری (1388-1336) سایر آثار
سیزدهمین حراج تهران حراج دی 1399
سایر آثار
  • نام هنرمند: ابراهیم صاحب ‌اختیاری (1388-1336)
نام اثر : بدون عنوان

امضاء: «1386 صاحب اختیاری» (پایین راست)
رنگ‌روغن روی بوم
98×98 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1386


برآورد قیمت : 700 - 500 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 50,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : بدون عنوان

امضاء: «1386 صاحب اختیاری» (پایین راست)
رنگ‌روغن روی بوم
98×98 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1386

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 89 از ابراهیم صاحب ‌اختیاری به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.