39 شاه‌پری بهزادی (متولد 1351) سایر آثار
بیستمین حراج تهران حراج تیر 1403
سایر آثار
  • نام هنرمند: شاه‌پری بهزادی (متولد 1351)
نام اثر : بدون‌عنوان از مجموعه سما
امضا: «شاه‌پری 95» (کنار اثر)
اکریلیک روی بوم
150×141 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1395

برآورد قیمت : 200 - 150 میلیون تومان

رقم برنده مزایده: 190,000,000 تومان

رقم نهایی فروش: 209,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : بدون‌عنوان از مجموعه سما امضا: «شاه‌پری 95» (کنار اثر) اکریلیک روی بوم 150×141 سانتیمتر تاریخ اثر: 1395
شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 39 از شاه‌پری بهزادی به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.