76 اسدالله کیانی (متولد 1325) سایر آثار
بیستمین حراج تهران حراج تیر 1403
سایر آثار
  • نام هنرمند: اسدالله کیانی (متولد 1325)
نام اثر : چنین است
امضا:«اسدالله کیانی 1398» (پایین راست)
اکریلیک روی بوم
160×100 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1398

برآورد قیمت : 200 - 150 میلیون تومان

رقم برنده مزایده: 200,000,000 تومان

رقم نهایی فروش: 220,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : چنین است امضا:«اسدالله کیانی 1398» (پایین راست) اکریلیک روی بوم 160×100 سانتیمتر تاریخ اثر: 1398
شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 76 از اسدالله کیانی به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.