148 سارا آریان پور (متولد 1359) سایر آثار
اولین حراج تهران حراج خرداد 1391
سایر آثار
  • نام هنرمند: سارا آریان پور (متولد 1359)
نام اثر : از مجموعه هيچ چکس

امضاء: «سارا آريانپور 1388» فارسي (پايين راست)
اکريليک روي بوم
105×240 سانتي متر
تاریخ اثر:1388


برآورد قیمت : 50 - 30 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 3,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : از مجموعه هيچ چکس

امضاء: «سارا آريانپور 1388» فارسي (پايين راست)
اکريليک روي بوم
105×240 سانتي متر
تاریخ اثر:1388

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 148 از سارا آریان پور به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.