149 سعید رفیعی منفرد (متولد 1350) سایر آثار
اولین حراج تهران حراج خرداد 1391
سایر آثار
  • نام هنرمند: سعید رفیعی منفرد (متولد 1350)
نام اثر : بدون عنوان از مجموعه سبز، سفيد، سرخ

امضاء: «رفيعي 90» فارسي (پايين راست)
اکریلیک روی بوم
180×130 سانتي متر
تاریخ اثر:1390


برآورد قیمت : 50 - 30 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 7,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : بدون عنوان از مجموعه سبز، سفيد، سرخ

امضاء: «رفيعي 90» فارسي (پايين راست)
اکریلیک روی بوم
180×130 سانتي متر
تاریخ اثر:1390

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 149 از سعید رفیعی منفرد به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.