150 کوروش شیشه گران (متولد 1350) سایر آثار
اولین حراج تهران حراج خرداد 1391
سایر آثار
  • نام هنرمند: کوروش شیشه گران (متولد 1350)
نام اثر : فيگور

امضاء: «شيشه گران 90» فارسي و «Koorosh» انگليسي (پايين چپ)
رنگ روغن روي بوم
135×180 سانتي متر
تاریخ اثر:1390


برآورد قیمت : 600 - 400 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 70,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : فيگور

امضاء: «شيشه گران 90» فارسي و «Koorosh» انگليسي (پايين چپ)
رنگ روغن روي بوم
135×180 سانتي متر
تاریخ اثر:1390

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 150 از کوروش شیشه گران به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.