17 کیخسرو خروش (1320) سایر آثار
دومین حراج تهران حراج خرداد 1392
سایر آثار
  • نام هنرمند: کیخسرو خروش (1320)
نام اثر :

امضاء : «خروش 1390» فارسی (پایین راست)
رنگ روغن روی بوم
65×50 سانتی متر
تاریخ اثر:1390


برآورد قیمت : 160 - 120 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 40,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر :

امضاء : «خروش 1390» فارسی (پایین راست)
رنگ روغن روی بوم
65×50 سانتی متر
تاریخ اثر:1390

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 17 از کیخسرو خروش به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.