12 کیخسرو خروش (1320) سایر آثار
چهارمین حراج تهران حراج خرداد 1394
سایر آثار
  • نام هنرمند: کیخسرو خروش (1320)
نام اثر :

امضاء: «خروش 1369» (پایین چپ)
رنگ‌روغن روی بوم
57×46 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1369


برآورد قیمت : 400 - 300 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 40,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر :

امضاء: «خروش 1369» (پایین چپ)
رنگ‌روغن روی بوم
57×46 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1369

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 12 از کیخسرو خروش به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.