69 کیخسرو خروش (1320) سایر آثار
سومین حراج تهران حراج خرداد 1393
سایر آثار
  • نام هنرمند: کیخسرو خروش (1320)
نام اثر :

امضاء: «خروش 1389» (پایین چپ)
رنگ‌روغن روی بوم
82×60 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1389


برآورد قیمت : 200 - 150 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 70,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر :

امضاء: «خروش 1389» (پایین چپ)
رنگ‌روغن روی بوم
82×60 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1389

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 69 از کیخسرو خروش به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.