19 مرتضی ممیز (1384-1314) سایر آثار
دومین حراج تهران حراج خرداد 1392
سایر آثار
  • نام هنرمند: مرتضی ممیز (1384-1314)
نام اثر : ساحل

امضاء : «مرتضی ممیز، Morteza» فارسی و انگلیسی (پشت اثر)
چاپ دیجیتال روی کاغذ کشیده شده روی تخته
177×118 سانتی متر
تاریخ اثر:1365
تک نسخه


برآورد قیمت : 140 - 100 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 16,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : ساحل

امضاء : «مرتضی ممیز، Morteza» فارسی و انگلیسی (پشت اثر)
چاپ دیجیتال روی کاغذ کشیده شده روی تخته
177×118 سانتی متر
تاریخ اثر:1365
تک نسخه

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 19 از مرتضی ممیز به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.