41 مرتضی ممیز (1384-1315) سایر آثار
چهارمین حراج تهران حراج خرداد 1394
سایر آثار
  • نام هنرمند: مرتضی ممیز (1384-1315)
نام اثر :

امضاء: «39/9/28 ممیز» (پایین وسط)
رنگ‌روغن روی بوم
100×70 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1339


کاتالوگ کریستیز، اکتبر 2008، دوبی


برآورد قیمت : 600 - 400 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 110,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر :

امضاء: «39/9/28 ممیز» (پایین وسط)
رنگ‌روغن روی بوم
100×70 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1339

کاتالوگ کریستیز، اکتبر 2008، دوبی

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 41 از مرتضی ممیز به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.