31 جواد حمیدی (1380-1297) سایر آثار
دومین حراج تهران حراج خرداد 1392
سایر آثار
  • نام هنرمند: جواد حمیدی (1380-1297)
نام اثر :

امضاء : «Hamidi» انگلیسی (بالا راست)
رنگ روغن روی بوم
100×100 سانتی متر
تاریخ اثر:اوایل دهه 1340


برآورد قیمت : 350 - 250 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 60,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر :

امضاء : «Hamidi» انگلیسی (بالا راست)
رنگ روغن روی بوم
100×100 سانتی متر
تاریخ اثر:اوایل دهه 1340

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 31 از جواد حمیدی به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.