5 مجتبی تاجیک (1345) سایر آثار
دومین حراج تهران حراج خرداد 1392
سایر آثار
  • نام هنرمند: مجتبی تاجیک (1345)
نام اثر : آپارتمان از مجموعه جعبه ها

امضاء : «تاجیک 91 ، Tajic 12» فارسی و انگلیسی (پایین وسط)
اکریلیک روی بوم
130×95 سانتی متر
تاریخ اثر:1391


برآورد قیمت : 120 - 80 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 10,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : آپارتمان از مجموعه جعبه ها

امضاء : «تاجیک 91 ، Tajic 12» فارسی و انگلیسی (پایین وسط)
اکریلیک روی بوم
130×95 سانتی متر
تاریخ اثر:1391

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 5 از مجتبی تاجیک به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.